НАЧАЛО

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на  първа редовна изпитна сесия /от 15. І. 2018до 26. І. 2018г./ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2017/2018 година.

 

Европейски и младежки програми за образование

Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров” е партньор на „Учебен и Арт център” в град Текирдаг – Турция по програма „My School TV ” и  проект  „Еразъм +” с продължителност 2 години от 2017-2019г.

 

 

 

   На 16.02.2017г. се отбеляза тържествено Патронният празник на  ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров’’
  Директора на ПГЕБ – инж.Наталия Вълчева поздрави всички ученици, учители и гости по случай 132 годишнината от рождението на Проф. д-р Асен Златаров.Учениците от 10а клас на извънкласна дейност по интереси - ,,Дигитална академия” представиха изготвена от тях презентация за живота и постиженията на Асен Златаров. Учениците от 10б клас на извънкласна дейност по оз ,,Занимателна химия – учи лесно и забавно’’ представиха модели на структурни формули на органични съединения, изработени от домашен пластелин и модели на оцветени и ароматизирани сапуни, получени в лабораторията по органична химия на ПГЕБ. Учениците от извънкласна дейност по обучителни затруднения ,,Химията – интересна, полезна и приложима” представиха забавни опити приложими в домакинството, като доказване на белтък в млякото; различаване на естествен от синтетичен оцет и др. с които впечатлиха ученици и родители. Студентите от корпуса за бързо гърмене към Софийския университет представиха забавни и атрактивни опити с които предизвикаха огромен интерес у присъстващите на тържеството. Участниците в ученическия съвет на гимназията с ръководител Лилия Велкова изготвиха вестник по случай Патронният празник на училището и по случай 144 години от обесването на Васил Левски.  Ученици от ИД по оз - ,,Надграждане и усъвършенстване знанията и уменията за нормите на българския книжовен език'' изиграха скеч на тема ,,Класическият български учител'', след което благодариха на всички учители за тяхната всеотдайност и търпение. Раздаваха се сладки награди за правилен отговор на зададени въпроси във връзка с химията. Накрая директора на гимназията – инж.Наталия Вълчева награди най-активните в училищния живот ученици с грамота и флашка. Нашите ученици с желание участват в извънкласните дейности по обучителни затруднения и по интереси и доказаха за пореден път, че са достойни наследници на Проф. Д-р Асен Златаров.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“


Проект Education for economic growth съвместно с АИЕСЕК

От 01.02.2017 г. стартира Проект Education for economic growth съвместно с АИЕСЕК .
АИЕСЕК е най-голямата международна организация в света, с повече от 86 000 члена, в над 125 държави. Организацията се бори за развитието на лидерския потенциал в младите хора от 1948г.. Проектът е базиран  върху цел номер 8 от целите за развитие на ООН, като целта е да се ангажират учениците (от 9-ти до 12-ти клас) със запознаването на проблемите в България от икономическа гледна точка и тяхното решаване и мотивация относно личностното им развитие .

 

 

 Проект „ТВОЯТ ЧАС“

 


Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.
ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров участва активно по Проект ,,Твоят Час” и през учебната 2017/2018 година.
Основните специфични цели на проекта са:
 1.  Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2.  Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3.  Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4.  Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности.
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
   За  реализиране на тези цели в ПГЕБ се включиха 11 учители и 171 ученици от VIII – XII клас. Създадени са 12 групи по извънкласни дейности – 6 по обучителни затруднения и 6 групи по интереси.
ИД по обучителни затруднения:
1. Биологията - наука на 21 век с ръководител – Антония Илиева
2. Английски език – 1 група с ръководител – Веселка Николова
3. Математика - искам и мога с ръководител – Иваничка Живкова
4. Можем да постигнем повече с ръководител – Искра Врабевска
5. Химията -интерсна, полезна и приложима с ръководител – инж. Милена Мартинова
6. Немски език - І- ви чужд език с  ръководител - Силвия Методиева
ИД по интереси:

 • Дигитална академия с ръководител – Искрена Иванова
 • Комбинирана гимнастика с ръководител – Емил Мачев
 • Комбинирана гимнастика с ръководител – Наталия Николова
 • Химията - учи лесно и забавно – 1 група с ръководител – Анна Бучкова
 • Английски език без граници с ръководител Веселка Николова
 • Художествено слово с ръководител Лилия Велкова

 


Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров участва активно по Проект ,,Твоят Час” за учебната 2016/2017 година.

Основните специфични цели на проекта са:

 1.  Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2.  Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3.  Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4.  Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности.
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

   За  реализиране на тези цели в ПГЕБ се включиха 11 учители и 143 ученика от VIII – XII клас. Създадени са 13 групи по извънкласни дейности – 10 по обучителни затруднения и 3 групи по интереси.
ИД по обучителни затруднения:
1.Занимателна химия - учи лесно и забавно – 2 групи с ръководител – Анна Бучкова
2. Биологията - наука на 21 век с ръководител – Антония Илиева
3. Биологията - наука на 21 век с ръководител – Даниела Каменова
4. Английски език – 2 групи с ръководител – Веселка Николова
5. Математика - искам и мога с ръководител – Иваничка Живкова
6. Надграждане и усъвършенстване знанията и уменията за нормите на българския книжовен език с ръководител – Искра Врабевска
7. Химията -интерсна, полезна и приложима с ръководител – инж. Милена Мартинова
8. Немски език - І- ви чужд език с  ръководител - Силвия Методиева
ИД по интереси:

 • Дигитална академия с ръководител – Искрена Иванова
 • Комбинирана гимнастика с ръководител – Емил Мачев
Комбинирана гимнастика с ръководител – Наталия Николова

 

 

 

За учебната 2017/2018 год. предлагаме на Вас и вашите деца следните възможности за обучение в нашите специалности:

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ И ФИТОПРОДУКТИ

5 - годишен срок на обучение с прием след VII —ми клас с разширено изучаване на английски език. В края на обучението, учениците получават

ІІІ професионално-квалификационна степен,

професия химик-технолог

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"/ЕООС/
5 - годишен срок па обучени с прием след VII-ми клас сразширено изучаване на немски език.

Актуална модерна специалност в България и ЕС. Езиково обучение.
Сертифицирани в Германия преподаватели. Иновативни методи за преподаване по най-новите технологии.
Реални работни места в химическата индустрия и Екологията

СПЕЦИАЛНОСТ „ ТЕХНОЛОГИЯ НА
ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И
ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ
ПРОДУКТИ "/ТФПКП/

5 - годишен срок на обучение с прием след VII —ми клас с разширено изучаване на английски език.
•   Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация. •   Производствени екскурзии в страната.
•   Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване на собствен бизнес.

Балообразуване /за всички специалности : Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература  и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование

СПЕЦИАЛНОСТ „ ТЕХНОЛОГИЯ НА
ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И
ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ
ПРОДУКТИ "/ТФПКП/

Прием след VIIIклас с изучаване на АЕ по документи
Балообразуващи предмети –  ХООС, Математика, Български език и литература
от свидетелството за основно образование

Срок на обучение 4 години

 

В резултат на обучението по професиите Вие ще усвоите система от знания за :
ПРОФЕСИЯ „ЕКОЛОГ"
   -  основни замърсители и   източници  на замърсяване на околната среда ;
    -  естествена регенерация на околната среда ;
  - опазване на атмосферата, водите и почвата ;
  - преработване и обезвреждане на отпадъците ;
  - нормативна база в областта на екология и
защита на природното наследство ;
      -основи на икономиката и управлението .


ПРОФЕСИЯ „ХИМИК-ТЕХНОЛОГ"

  -технологията    на    фармацевтичните    и парфюмерийно-козметични субстанции ;
-основни групи лекарствени средства и техния терапевтичен ефект;
      -основни    групи    парфюмерийни     и
козметични препарати;
-контрол при производството във всички етапи;
-планиране, подготовка и управление на процесите за получаване на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти .

Гимназията е утвърдено професионално училище с 58- годишна история и утвърдени традиции в професионалното образование.
Добра материална база , модерно оборудвани компютърни кабинети, лаборатории, библиотека и фитнес зали са оптимално съчетание за обучение, отдих и физическо развитие на учениците.

 

 

 

Професионална гимназия по екология и биотехнологии  „Проф.  д-р Асен Златаров“- формален домакин

 получи грамота за цялостен принос в организацията и провеждането на Празника на химията,

посветен на 150 години от рождението на Мария Склодовска-Кюри.
         Под ръководството на г-жа Анна Бучкова и г-жа Филис Миткова учениците

Андрей  Колев – 9а клас и Ивана Миланова – 11а клас

получиха награди за второ място за изработване на постер и модел, свързани с живота и делото на Мария Склодовска-Кюри.

 

Интересувате ли се от всички области на науката химия?

- биохимия, молекулярна биология, медицинска химия, неорганична химия, органична химия, фармация, физикохимия, а също и от екология. От приложението им в: агрохимията, петролохимията, фармацията,  химичната индустрия, екологията.

 Искате ли да направите вашите опити чрез изгаряне, кристализация, преливане, дестилация, електролиза, филтрация, галванизиране, изпарение, титруване, екстракция?

 Е, тогава заповядайте при нас: Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.д-р Асен Златаров”, където знанието и опитът говорят на един и същ език!

 

Начало на новата учебна година. Гост на откриването бе г-жа. В. Кастрева

 

Уведомяваме всички родители, че  Гимназията разполага с електронен дневник.

Чрез личен абонамент, родителите ще получават информация
за оценките, присъствията и организираните учебни събития, свързани с децата в училище.
 За повече информация се обръщайте към класните ръководители.
 Личен абонамент : Всеки път когато се въведе информация в електронния дневник, ще бъдат уведомявани директно на мобилния си телефон, по електронната поща или чрез обаждане по телефон. За да получите тази пакетна услуга, трябва да се регистрирате чрез SMS абонамент или да заплатите чрез Еpay или  EasyPay.
  Регистрация чрез SMS абонамент:

 1. Вземете от класния ръководител уникалния ученически номер / ID-код/ на вашето дете и го изпратете със SMS  на номер 1987 / 1,20лв. с ДДС, включва получаването на неограничен брой  SMS-и и е-мейли в рамките на един календарен месец./ Можете да изпратите и ЕГН на ученика , ако не знаете ученическия му номер / ID-код/.
 2. След като потвърдите заявката си, системата ще ви върне обратен SMS с информация за Вашия абонамент.
 3. Вече сте абониран!

Регистрация чрез Еpay и  EasyPay

 1. Влезте в интернет на страницата www.e-school.bg, в секция „Регистрация на Родители” и изберете „Онлайн”.
 2. Попълнете коректно данните: ID-код и мобилен номер, на който ще получавате съобщения. Можете да попълните и ЕГН на ученика, ако не знаете ученическия му номер / ID-код/.
 3. След като заявите плащане  / 6лв. с ДДС , включва получаване на уведомителни SMS-и в рамките на цял учебен срок/, системата ще ви даде възможност да заплатите по два начина:

                      Онлайн чрез системата Еpay.
           На касите на EasyPay.
      -     Вече сте абониран.

  • Можете да получавате тази информация и чрез обикновено гласово уведомление, като позвъните на номер 0882 818 905 / стандартна цена според тарифния ви план/.

   

   

НОВИНИ

БАЗА

ИЗВЪНКЛАСНА

ДЕЙНОСТ

УЧИТЕЛИ

И ОБУЧЕНИЕ

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРИЕМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ
за І срок на учебната 2017/2018 година
1. Учениците от ПГЕБ учат в една смяна както следва:
2. Учебните занятия започват в 8:00 часа.
3 . График за провеждане на учебните занятия:

І смяна час VІІI – ХIIклас
1 час 8:00 – 8:45  
2 час 8:55 – 9:40
3 час 9:50 – 10:35         
4 час 10:55 – 11:40
5 час 11:50 – 12:35       
6 час 12:45 - 13:30
7 час 13:40 – 14:25

Ваканции за учебна 2017/2018 година:

Есенна 01.11.2017г.-05.11.2017г.
Коледна 23.12.2017г.-02.01.2018г.

Междусрочна

за І- ХІІ клас

 

03.02.2018г.-06.02.2018г.

 

Пролетна и Великденска за І-ХІ клас 31.03.2018г.-09.04.2018г.

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018г. Ден на Славянската българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. за І - ХІІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

29.06.2018 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
29.06.2018 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТСЪСТВИЯ

ПРАВИЛНИК НА ГИМНАЗИЯТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Информация за изпълнение на бюджета -

ПРАВИЛНИК ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Информация относно заложени мерки по точки 4, 5 и от Междуинституционалния план за действие за превенция на

агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

1. Карта на услугите

2. Информация за същността на социалните услуги

3. Действия в критични ситуации

4. Добри практики